Ifjúsági információs pont

A IKSZT Kézikönyv wikiből

Az ifjúsági információs pont feladata

Az ifjúsági információs pont (IP) elsődleges feladata, hogy a fiatalok információs szükségleteinek kielégítése, várható problémáinak megelőzése, illetve csökkentése érdekében információs szolgáltatást működtessen, mely szolgáltatást a fiatalok kéréseinek, szükségleteinek megfelelő tartalommal nyújt ügyfelei számára.

Tevékenység

Az ifjúsági információs pont alaptevékenysége (elsődleges tevékenysége) az információszolgáltatás.

Amennyiben az IP egyéb szolgáltatásokat is működtet, úgy az információs és a más típusú szolgáltatások egymást kiegészítve, de a hangsúlyt az információszolgáltatásra helyezve jelennek meg az IP tevékenységében.

Az IP által nyújtott, az információs szolgáltatásokat kiegészítő egyéb szolgáltatások vagy az IP által végzett, az információs munkához csak részben kapcsolódó tevékenységek nem hátráltatják az ifjúsági információs szolgáltatások szakmai-etikai normák szerinti működését.

Szolgáltatások

Az alaptevékenysége keretében biztosított szolgáltatásait ingyenesen nyújtja az IP.

A szolgáltatásokat mindenki számára, mindennemű megkülönböztetés nélkül nyújtja. Mindezek figyelembevételével az IP elsődleges célcsoportja a 14-29 éves korcsoport.

Az ügyfelekkel való kapcsolat kialakításakor, illetve az ügyfélmunka során a HAYICO - Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége Szakmai-etikai Kódexében leírtakon túl figyelembe veszi a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait.

Az IP szolgáltatásai megbízhatóak és professzionálisak.

Szolgáltatásainak igénybevételéről nyilvántartást vezet melyben legalább az igénybevevők száma, hozzávetőleges kora, az igénybevett szolgáltatás típusa rögzítésre kerül.

Információszolgáltatás

Az alábbi területeken végez információgyűjtést és –szolgáltatást az iroda:

 • helyi, regionális és országos kulturális programok, rendezvények;
 • helyi sportolási lehetőségek, helyi, regionális és országos sportrendezvények;
 • helyi és regionális közoktatási és felsőoktatási információk (legalább; iskolatípusok, intézmények, oktatott szakok és szakmák, felvételi eljárások, iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségek);
 • helyi hivatalok (legalább; alapadatok, nyitva tartás);
 • helyi és megyei önkormányzatok (legalább; alapadatok, helyi önkormányzati képviselők névjegyzéke);
 • helyi és regionális és országos olcsó szálláslehetőségek (legalább; kulcsosház, turistaház, kollégium, ifjúsági szálláshely kategóriákban alapadatok, nyitva tartás);
 • országos utazási és szállás kedvezmények (legalább; MÁV és VOLÁN hivatalos kedvezmények, diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezmények);
 • helyi munkalehetőségek (legalább; a helyi médiában megjelenő hirdetések);
 • helyi, regionális és országos pályázatok (legalább; a pályázat kiírása);
 • helyi és regionális segítő-és krízisellátó helyek (legalább; átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, drogambulanciák, telefonos segítőhelyek kategóriákban alapadatok, nyitva tartás);
 • ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltató helyek (legalább: az ERyICA tagszervezetei, Eurodesk Irodák);
 • az európai mobilitással összefüggő alapinformációk (legalább: Fiatalok lendületben ösztöndíj és csereprogramok).

Az IP a rendelkezésére álló információkat vagy az "információs törzset"<ref name="ftn19">Az "információs törzs" az a nyilvántartás, amelyben az iroda információ-tárolási és kezelési struktúrájához rendelten jelennek meg a gyűjtött információk forrásai, alapadatai.</ref> elsősorban számítógépen rögzíti és tárolja.

Az IP "ügyfélrendszerben"<ref name="ftn20">Az "ügyfélrendszer" lehet szabad polcos elhelyezésű vagy faliújság-jellegű. </ref> is elhelyezi az információk egy részét oly módon, hogy az ügyfelek önállóan is tájékozódhassanak.

Az irodában hozzáférhető információk minden esetben tartalmazzák legalább aktualitásuk kezdetének és/vagy lejártának idejét.

Személyi feltételek

Az ifjúsági információs pontban legalább egy teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazott dolgozik.

Az IP rendelkezik szakmai vezetővel. A szakmai vezető szakirányú humán felsőfokú végzettséggel rendelkezik (pedagógiai, mentálhigiénés, pszichológiai, szociális munkás, szociálpedagógus, szociológus, szociálpolitikus, humán szervező, művelődésszervező) és valamely európai nyelvet alapfokon beszéli.

Az információs pontban dolgozó, az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő munkatársak legalább érettségivel rendelkeznek.

Technikai feltételek

Az IP épületének homlokzatán megjelenik az ifjúsági információs pont cégtáblája. A cégtáblán legalább az alábbiak szerepelnek: ……………… (ha van, fantázianév) Ifjúsági Információs Pont, nyitva tartás.

Az IP épületének homlokzatán vagy valamely belső térben, de jól látható módon elhelyezi a HAYICO – Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségének cégtábláját<ref name="ftn21">Az egységes cégtáblát a HAYICO bocsátja az irodák rendelkezésére, melyen a következő felirat olvasható a HAYICO logója mellett: "Az iroda a HAYICO - Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségének tagja". </ref>.

Az IP minimum 20 m2 alapterületen működik.

Az IP rendelkezik legalább egy darab telekommunikációra is alkalmas számítógéppel, nyomtatóval, telefonvonallal. Az IP-ben megfelelő bútorzat áll rendelkezésre egyszerre legalább 2 ügyfél kiszolgálására.

Az iroda hetente legalább 5 napot tart nyitva, minimum 20 órában vehetik igénybe szolgáltatásait az ügyfelek.

Az IP legalább 17 óráig tart nyitva.

Intézményi/szervezeti feltételek

Az IP rendelkezik szervezeti-és működési szabályzattal. A szervezeti-és működési szabályzatban a HAYICO - Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége szakmai ellenőrzési és felügyeleti jogköre rögzítésre kerül.

Ha az IP nem önálló intézmény és anyaszervezete nem teszi lehetővé a külön szervezeti-és működési szabályzat kialakítását, úgy az IP szakmai vezetője által hitelesített dokumentumban kell rögzíteni az IP-re is működésére vonatkozó előírásokat. Ez a dokumentum tartalmazza a HAYICO - Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége szakmai ellenőrzési és felügyeleti jogkörét.

Az IP önálló önkormányzati intézményként, részben önálló önkormányzati intézményként, önkormányzati intézmény szolgáltató egységeként vagy alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság és egyesület által fenntartott intézményként vagy intézmény szolgáltató egységeként működhet.

Az IP Létesítő Nyilatkozatát a fenntartó képviselője is ellenjegyzi a tagsági viszony létesítésekor, illetve a Létesítő Nyilatkozat bevezetésekor.

Hálózati együttműködés

Az IP együttműködik a HAYICO - Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségének más tagjaival, melynek keretében

 • az Irodák Tanácsa által hozott döntésekből fakadó, saját szervezetére vonatkozó feladatokat a HAYICO koordinációja mellet elvégzi,
 • a HAYICO által egységesen kialakított és telepített szolgáltatásokat, eszközöket, eljárásokat a HAYICO leírásai és iránymutatásai szerint alkalmazza,
 • a társirodák megkereséseire és kéréseire az együttműködés érvényesülését lehetővé tevő időn belül válaszol,
 • a HAYICO - Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége Elnökének és Titkárának az IP-ben folyó szakmai munkával kapcsolatos kérdéseire válaszol, valamint az Elnök és a Titkár által kért, az IP-re vonatkozó adatokat (kivéve az identifikálható, személyiséghez kötődő adatokat) megküldi,<ref name="ftn22">Az Elnök és a Titkár a HAYICO Adatkezelési Szabályzatában leírtak szerint köteles kezelni a tudomásukra jutott információkat.</ref>
 • a HAYICO - Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségének Szakmai-etikai Bizottsága helyszíni tájékozódását lehetővé teszi.

Az egy naptári évben összehívott Irodák Tanácsa üléseinek legalább 60%-án részt vesz az IP szakmai vezetője vagy megbízottja.

Az IP-ben hozzáférhető az ügyfelek számára a HAYICO tagjainak elérhetősége.

Az IP dokumentumgyűjteményében megtalálható a HAYICO - Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségének Alapszabálya, Szakmai-etikai Kódexe, az Európai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Karta angol és magyar nyelvű változata és a Magyar Köztársaság Alkotmánya.

A HAYICO - Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége szabályrendszerében rögzített ellenőrző és minősítő eljárásoknak aláveti magát az IP, illetve közreműködik azok megvalósulásában.

Az ifjúsági információs pontok módszertana

Az információs pont felhasznált forrásai sokfélék és a különböző információkkal kapcsolatos kérdésekre adott válaszai egyértelműek.

Az IP tudatában van annak, hogy önmaga nem tud minden területről teljes körű információkat szolgáltatni és ezt az ügyfelek kérdéseinek megválaszolásakor figyelemben tartja. Az ügyfelek életkori sajátosságait figyelembe véve (korspecifikusan) szolgáltatja az információkat.

Az ifjúsági információs pontok céljaik és feladataik megvalósításához az eszközök, módszerek és technikák széles körét alkalmazzák: az önkiszolgáló rendszerű információhordozóktól egészen a személyes közreműködést igénylő, interakcióra épülő tájékoztatásig .

Az IP-k a fiatalok igényeihez alakítják és alkalmazzák a legmegfelelőbb módszereket.

Az IP-k segítik a fiatalt abban, hogy képes legyen felhasználni a legkülönfélébb információkat az életében felmerülő problémák megoldásában.

A munkatársnak, aki a fiatallal a kapcsolatot felveszi, több lehetőség figyelembe vételével kell eljárnia a személyre szabott információnyújtás során:

 • saját maga nyújt segítséget, szem előtt tartva saját kompetenciájának határait,
 • az ügyfél számára biztosítja az IP infrastruktúráját a szükséges információ önálló beszerzésére,
 • külső szakemberhez vagy információforráshoz ajánlja a fiatalt,
 • folyamatosan kapcsolatot tart mentálhigiénés és humán szolgálatokkal, intézményekkel, ifjúsági információs és tanácsadó irodákkal, ajánlja azok tevékenységét és szolgáltatásait az információs pont ügyfeleinek.