Közösségi információs hozzáférési pont

A IKSZT Kézikönyv wikiből

A feladatellátásra vonatkozó szakhatósági rendelkezés

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet szerint az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt köteles korlátozás és térítésmentesen közösségi internet hozzáférést biztosítani, mint közösségi internet hozzáférési pont az IKSZT megvalósulási helyszínén önállóan, vagy teleházként, vagy e-Magyarország pontként [7. § (2) f)]

A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai beszámolási időszakonként (vagyis negyedévenként) legalább egy alkalommal a digitális írástudás elterjesztésével, vagy az internet használatával kapcsolatos programot előadás, képzés, tanfolyam vagy klub keretében megszervezni. [7. § (12)] A feltételek teljesülése esetén, az előírt alkalmakon felül az adott szolgáltatásokat az ügyfél térítés ellenében is nyújthatja. [7. § (15)]

A szolgáltatás tartalma

Alapszolgáltatások: a rendelkezésre álló információtechnológiai (IKT) eszközök (részletesebb felsorolásukat lásd fentebb a rendeletben) rendelkezésre bocsátása az ügyfelek számára, igény szerinti személyes segítségnyújtással.

Egyéb javasolt szolgáltatások – a jelenleg működő közösségi információs hozzáférési pontok (teleházak, eMagyarország pontok) felmérése alapján:

 • közhasznú információk szolgáltatása – kapcsolódva, pontosabban egységet képezve a könyvtári- és az „ifjúsági információs pont” szolgáltatásokkal (pl. foglalkoztatási, képzési, utazási, pályázati, kulturális, egészségügyi, stb.), valamint információkeresésben való segítségnyújtás (pl. web böngészők, keresés);
 • elektronikus ügyintézésben való segítségnyújtás (pl. ügyfélkapu regisztráció és ügyintézés,
 • elektronikus adóbevallás, felsőoktatási felvételivel kapcsolatos eljárás, elektronikus vásárlás, különböző támogatások igénylése, e-mail postafiók regisztráció, elektronikus banki ügyintézés, stb.);
 • személyes tanácsadás különböző témákban (pl. jogi, adózási, pályázati, pszichológiai témákban);
 • különböző képzések szervezése – akár kontaktos, akár e-learninges formában (pl. számítástechnikai, nyelvi, civil ismeretek, projektmenedzsment, közösségfejlesztés, falusi turizmus és egyéb szakképzések);
 • civil szervezetek számára segítségnyújtás tevékenységükhöz (pl. pályázatok figyelése, projektgenerálás, projektmenedzsment, pályázati partnerek keresése, segítség adminisztrációban, ügyintézésben, stb.);
 • eseti rendezvények (pl. filmvetítések, hálózati játékok, különböző szoftverek és információtechnológiai eszközök bemutatója, játszóházak, stb.);
 • kiegészítő szolgáltatások (pl. gyermekfelügyelet, szórólapterjesztés, weblap-készítés, kiadványszerkesztés, könyvelés, pályázat írás, stb.)

Látható, hogy IKSZT-k keretében ellátható feladatok és biztosítható szolgáltatások többsége megtalálható a jelenleg működő különböző közösségi információs hozzáférési pontok – többnyire teleházak és eMagyarország pontok - szolgáltatási csomagjában.

Fontos, semmiképp sem elhanyagolható szempont tehát, hogy – abban az esetben, ha a településen működik teleház, illetve eMagyarország pont és az adott IKSZT nem annak bázisán épül ki – valós együttműködés, valós integráció jöjjön létre az IKSZT és a teleház és/vagy eMagyarország pont között.

A szolgáltatás tervezése és előkészítése

A szükséges szolgáltatási tér és eszközök

 • c) legalább 1 db, legalább 15 négyzetméter hasznos alapterületű, közösségi internet szolgáltatás igénybevételére alkalmas helyiség, illetve tér (7. § (3) c) pont)
 • a rendeletben felsorolt informatikai eszközök (7. § (5) pont)
 • szélessávú internet kapcsolat
 • eTanácsadói képesítés az ott dolgozó munkatárs számára (ennek megszerzése a fenti rendelet 11. § (3) h) pontja szerint az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig kötelező).

Adat- és ismeretforrások

Bővebb információ az eTanácsadó képzésről:

Lépésről lépésre

 1. Helyiség kialakítása (a fenti rendelet alapján minimum 15 négyzetméter).
 2. Fentiekben felsorolt információtechnológiai (IKT) eszközök valamint a szélessávú internet beszerzése, az eszközök leltárba vétele, beszerelése (ergonómiai szempontok figyelembe vételével), és üzembe helyezése.
 3. Ha még nem történt meg, a munkatárs kiválasztása, szerződéskötés, és eTanácsadó képzésen való részvétel (a rendelet alapján legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig).
 4. Helyi szükségletek felmérése a szolgáltatási célterületen (pl. kérdőívezéssel, helyi újságban való felhívással).
 5. A szükségletek és a „szolgáltatás tartalma” pont alapján a szolgáltatások kialakítása, és az azokhoz tartozó árak kialakítása. A rendelet szerint a közösségi internethez való hozzáférés biztosítása ingyenesen történik, de az egyéb (a) pontban, a szolgáltatás tartalma címszó alatt felsorolt) szolgáltatásokról nem rendelkezik.
 6. Éves programterv készítése a rendelet 8. § (7) a) pontja szerint (lásd „az eredményesség tervezése” részben bővebben).
 7. Amennyiben külső szakemberek foglalkoztatása is szükséges (pl. rendszergazda, tanácsadók, stb.), azokkal szerződéskötés.
 8. Az árbevételhez szükséges számvitelileg előírt háttér kialakítása (számlatömb, nyugta, pecsét, pénztár, bizonylatok).
 9. A szolgáltatásokhoz végzéséhez szükséges dokumentálási és adminisztrálási háttér kialakítása.
 10. A szolgáltatások meghirdetése különböző fórumokon (települési újság, helyi TV, rádió, web oldal, szórólap, plakát, stb.), és azok folyamatos végzése a rendelet által meghatározott nyitva tartás alapján, melyet a fenti rendelet 7. § (6) pontja szabályoz:

(6) Az ügyfél az IKSZT megvalósulási helyszín kialakítására irányuló beruházási művelet, műveletek megvalósulását követően köteles a (2) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a nyitvatartásról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint az alábbiak szerint, illetve a közösségi kezdeményezésekhez illeszkedve nyitva tartani:

 1. a hét 5 napján, amelyből legalább 1 napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie;
 2. napi 6 órát, amelynek magában kell foglalnia a 16:00-18:00 órás időszakot, illetve amelyből legalább hetente 1 alkalommal ennek a 18:00-21:00 órás időszakot is tartalmaznia kell.
 1. A szolgáltatások folyamatos végzése, az ügyfelek részéről érkező visszacsatolások alapján azok fejlesztése, bővítése, valamint a szolgáltatások folyamatos dokumentációja és adminisztrációja.

A szolgáltatás működtetése

Az elvárt kimenetek, adatszolgáltatás

Fenti rendelet 7. § (12) pont A (2) bekezdés f) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles háromhavonta legalább egy alkalommal az internet használatával kapcsolatos programot előadás, képzés, tanfolyam vagy klub keretében megszervezni.

Az eredményesség tervezése és biztosítása

A rendelet 8. § (7) a) pontja szerint az IKSZT minden évre vonatkozóan köteles programtervet készíteni az alábbiaknak megfelelően:

a) minden naptári évre vonatkozóan az adott év január 31-ig fejlesztési tervet és - ifjúsági területen az illetékes megyei ifjúsági szakmai módszertani központok szakmai támogatásával - közösségi igényekkel alátámasztott szolgáltatási és programtervet készíteni, és azt az IH-val kötött Szakmai Együttműködési Megállapodásnak megfelelően az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézettel egyeztetni, amely tartalmazza:

aa) a 7. § (2) és a 8. § (1) bekezdésének megfelelő, tervezett közösségfejlesztő és közösségi programok (a továbbiakban: közösségi programok) megnevezését,

ab) az egyes közösségi programok 7. § (2) és a 8. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatás- és programtípusba való besorolását, ahol minden egyes program csak egy szolgáltatás- és programtípusba sorolható be,

ac) közösségi programok tervezett időpontját, a résztvevők tervezett számát, a program céljának rövid leírását;

A fenti rendelet alapján az eredményes működés az alábbi indikátorokkal mérhető:

 • A helyiség (minimum 15 négyzetméter) megfelel-e a fenti paramétereknek.
 • Az információtechnológiai eszközök megfelelnek-e a rendeletben előírtaknak.
 • Az alkalmazott munkatárs megfelelő végzettséggel (eTanácsadó) rendelkezik-e, valamint a rendelet alábbi pontjainak megfelel-e a foglalkoztatás:

8. § (6) Az ügyfél a címbirtokosi okiratban jóváhagyott szolgáltatások ellátása érdekében köteles:

a) legalább egy főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott, legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalót alkalmazni, vagy

b) legalább két fő részmunkaidős, legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalót alkalmazni.

A dokumentálási kötelezettség része az alkalmazott(ak) jelenléti ívének vezetése is.

 • - A nyitva tartás megfelel-e a rendelet 7. § (6) pontjában előírtaknak (lásd a „lépésről lépésre” című részben is), és arról naprakész nyilvántartást vezetnek-e.
 • - Háromhavonta legalább egy alkalommal az internet használatával kapcsolatos programot (előadás, képzés, tanfolyam vagy klub keretében) megszerveztek-e, és azt megfelelően dokumentálták-e (önkéntesen kitöltött jelenléti ív névvel és aláírással, program leírás vagy meghívó vagy tematika, fényképek dátummal ellátva). A program megvalósulását követően 5 munkanapon belül be kell jelenteni a rendelet 8. § (7) b) pontja szerint:

b) a programterv teljesítését a közösségi program tényleges megvalósulását követő 5 munkanapon belül; ha a soron következő kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig kevesebb, mint 5 munkanap van hátra, akkor a kifizetési kérelem benyújtásával egyidőben nyilvántartásba venni, amely tartalmazza:

ba) a közösségi program megnevezését,

bb) az egyes közösségi programokra vonatkozóan a 7. § (2) és a 8. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatás- és programtípusba való besorolását, a program időpontját, a résztvevők számát, a program eredményének rövid leírását, a programhoz közvetlenül kapcsolódó szerződések és számviteli bizonylatok azonosítóját,

c) a közösségi programokon a résztvevők nevét, aláírását és a 7. § (2) bekezdésb) pontja, valamint a 8. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a résztvevők születési évét is tartalmazó önkéntesen aláírt jelenléti ívet, kivéve az ifjúsági információs pont szolgáltatást, amelynek igénybevételéről az Európai Ifjúsági Információs Charta alapján a HAYICO Szakmai Etikai Kódexe által elfogadott statisztikát kell vezetni;

d) a közösségi programokról a program jellegzetes elemeit bemutató, dátummal ellátott fényképfelvételt készíteni;

e) a foglalkoztatottak aláírásával igazolt tényleges munkavégzési idejét tartalmazó jelenléti ívet naprakészen vezetni.


A hatások mérése, szakmai, közösségi visszacsatolás

A fenti eredményindikátorok mellett a település közössége számára természetesen fontosabbak azok a hatások, melyek e szolgáltatás végzése során jelentkeznek. A folyamatos szolgáltatás következtében nő azok száma, akik hozzáférnek az internethez, és segítséget kapnak annak használatához, ezáltal:

 • - nő az elektronikusan intézett ügyek száma a településen,
 • - nő a digitális írástudás aránya (képessé válás), ezzel javul a digitális esélyegyenlőség.

Ötletek, jó gyakorlatok

http://www.telehaz.hu/index.php/ekoenyvtar-infoteka/jo-megoldasok

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/gyik.html

Kapcsolatok

Településen belüli együttműködések

Az IKSZT/2008/1 pályázathoz kapcsolódva fontos megemlíteni: önkormányzati pályázó esetében kulcskérdéssé válhat, hogy az adott településen a különböző – elsősorban az állami és civil – szektor közötti valódi, partneri együttműködést mennyire sikerül megteremteni. Az együttműködések kialakítása, szorgalmazása érdekében képezi az IKSZT/2008/1 jelű felhívásra benyújtandó pályázatok kötelező mellékletét az adott településen pl. teleházat, eMagyarország Pontot működtető szervezetekkel kötendő megállapodás, amelyben rögzíteni kell, hogy a teleház, illetve eMagyarország pont szolgáltatásai miképpen fognak szerepet kapni a létrehozni kívánt IKSZT-ben. (Megjegyezzük: önkormányzati pályázó esetén ezen együttműködések minden, jelenleg civil szervezet által működtetett és az IKSZT keretei közé integrálandó szolgáltatás kapcsán lényegesek.)

Településen kívüli együttműködések az adott szolgáltatás kapcsán:

Teleházak: http://www.telehaz.hu/

E-magyarország pontok: http://www.emagyarorszag.hu/