Lakossági információszolgáltatás és tanácsadás

A IKSZT Kézikönyv wikiből

A szolgáltatás tartalma

A lakosság és a vállalkozások számára információkhoz való hozzájutás elősegítése. Ezt a szolgáltatást az IKSZT korlátozás nélkül (nyitvatartási idejében), térítésmentesen (ezt az alapszolgáltatást, az egyéb, erre ráépülő kiegészítő szolgáltatásokról nem szól a rendelet), valamint igény szerint személyes segítségnyújtással köteles megtenni.

A szolgáltatás tervezése és előkészítése

A szükséges szolgáltatási tér és eszközök

A fenti rendelet 7. § (3) pontjában több helyiség kialakítását is kötelezővé teszi (30-20-15 négyzetméteresek, mindegyik internet kapcsolattal ellátott), jelen szolgáltatás a helyiségek bármelyikében végezhető.

A szolgáltatást végző munkatárssal kapcsolatban a rendelet 8. § (6) pontjában az áll, hogy vagy 1 fő főállású középfokú végzettségű, vagy pedig 2 fő részmunkaidős középfokú végzettségű alkalmazott foglalkoztatása kötelező.

Adat- és ismeretforrások

112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 7. § (2) d) pont.

Lépésről lépésre

 1. Helyiség kialakítása.
 2. Ha még nem történt meg, a munkatárs kiválasztása, szerződéskötés, munkaköri leírás elkészítése.
 3. Helyi szükségletek felmérése a szolgáltatási célterületen (pl. kérdőívezéssel, helyi újságban való felhívással).
 4. A szükségletek és a „szolgáltatás tartalma” pont alapján a szolgáltatás kialakítása, és az azokhoz tartozó árak kialakítása. A rendelet szerint a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutása ingyenesen történik, de az egyéb, erre ráépülő kiegészítő szolgáltatásokról nem szól a rendelet. Elképzelhető, hogy ezt a szolgáltatást érdemes más IKSZT szolgáltatásokkal együtt együtt, komplexen tervezni (pl. közösségi információs hozzáférési pont).
 5. Éves programterv készítése a rendelet 8. § (7) a) pontja szerint (lásd „az eredményesség tervezése” részben bővebben).
 6. Amennyiben külső szakemberek foglalkoztatása is szükséges (pl. tanácsadó, stb.), azokkal szerződéskötés.
 7. Az árbevételhez szükséges számvitelileg előírt háttér kialakítása (számlatömb, nyugta, pecsét, pénztár, bizonylatok).
 8. A szolgáltatásokhoz végzéséhez szükséges dokumentálási és adminisztrálási háttér kialakítása.
 9. A szolgáltatások meghirdetése különböző fórumokon (települési újság, helyi TV, rádió, web oldal, szórólap, plakát, stb.), és azok folyamatos végzése a rendelet által meghatározott nyitva tartás alapján, melyet a fenti rendelet 7. § (6) pontja szabályoz:(6) Az ügyfél az IKSZT megvalósulási helyszín kialakítására irányuló beruházási művelet, műveletek megvalósulását követően köteles a (2) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a nyitvatartásról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint az alábbiak szerint, illetve a közösségi kezdeményezésekhez illeszkedve nyitva tartani:a) a hét 5 napján, amelyből legalább 1 napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie;b) napi 6 órát, amelynek magában kell foglalnia a 16:00-18:00 órás időszakot, illetve amelyből legalább hetente 1 alkalommal ennek a 18:00-21:00 órás időszakot is tartalmaznia kell.
 10. A szolgáltatások folyamatos végzése, az ügyfelek részéről érkező visszacsatolások alapján azok fejlesztése, bővítése, valamint a szolgáltatások folyamatos dokumentációja és adminisztrációja.

A szolgáltatás működtetése

Az elvárt kimenetek, adatszolgáltatás

Fenti rendelet 7. § (10) pont A (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles hathavonta legalább egy alkalommal a vállalkozások működtetéséhez kapcsolódó cégjogi, pénzügyi, számviteli, adózási és egyéb üzletviteli, gazdálkodási ismeretekről szóló tájékoztató programot előadás, képzés, tanfolyam, tréning, vállalkozói klub, fogadóóra keretében megszervezni.

Az eredményesség tervezése és biztosítása

A rendelet 8. § (7) a) pontja szerint az IKSZT minden évre vonatkozóan köteles programtervet készíteni az alábbiaknak megfelelően:

a) minden naptári évre vonatkozóan az adott év január 31-ig fejlesztési tervet és - ifjúsági területen az illetékes megyei ifjúsági szakmai módszertani központok szakmai támogatásával - közösségi igényekkel alátámasztott szolgáltatási és programtervet készíteni, és azt az IH-val kötött Szakmai Együttműködési Megállapodásnak megfelelően az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézettel egyeztetni, amely tartalmazza:

aa) a 7. § (2) és a 8. § (1) bekezdésének megfelelő, tervezett közösségfejlesztő és közösségi programok (a továbbiakban: közösségi programok) megnevezését,

ab) az egyes közösségi programok 7. § (2) és a 8. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatás- és programtípusba való besorolását, ahol minden egyes program csak egy szolgáltatás- és programtípusba sorolható be,

ac) közösségi programok tervezett időpontját, a résztvevők tervezett számát, a program céljának rövid leírását;


A fenti rendelet alapján az eredményes működés az alábbi indikátorokkal mérhető:

 • A helyiség megfelel-e a rendeletben előírt paramétereknek.
 • Az alkalmazott munkatárs foglalkoztatási feltételei megfelelnek-e a rendelet 8. § (6) pontjában előírtaknak (középfokú végzettség, munkaidő).

8. § (6) Az ügyfél a címbirtokosi okiratban jóváhagyott szolgáltatások ellátása érdekében köteles:

a) legalább egy főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott, legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalót alkalmazni, vagy

b) legalább két fő részmunkaidős, legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalót alkalmazni.


A dokumentálási kötelezettség része az alkalmazott(ak) jelenléti ívének vezetése is.

 • A nyitva tartás megfelel-e a rendelet 7. § (6) pontjában előírtaknak (lásd a „lépésről lépésre” című részben is), és arról naprakész nyilvántartást vezetnek-e.
 • Hathavonta legalább egy alkalommal a vállalkozások működtetéséhez kapcsolódó cégjogi, pénzügyi, számviteli, adózási és egyéb üzletviteli, gazdálkodási ismeretekről szóló tájékoztató programot (előadás, képzés, tanfolyam, tréning, vállalkozói klub, fogadóóra keretében) megszervezték-e (7. § (10) pont A (2) bekezdés d) pontja), és azt megfelelően dokumentálták-e (önkéntesen kitöltött jelenléti ív névvel és aláírással, program leírás vagy meghívó vagy tematika, fényképek dátummal ellátva). A program megvalósulását követően 5 munkanapon belül be kell jelenteni a rendelet 8. § (7) b) pontja szerint:

b) a programterv teljesítését a közösségi program tényleges megvalósulását követő 5 munkanapon belül; ha a soron következő kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig kevesebb, mint 5 munkanap van hátra, akkor a kifizetési kérelem benyújtásával egyidőben nyilvántartásba venni, amely tartalmazza:

ba) a közösségi program megnevezését,

bb) az egyes közösségi programokra vonatkozóan a 7. § (2) és a 8. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatás- és programtípusba való besorolását, a program időpontját, a résztvevők számát, a program eredményének rövid leírását, a programhoz közvetlenül kapcsolódó szerződések és számviteli bizonylatok azonosítóját,

c) a közösségi programokon a résztvevők nevét, aláírását és a 7. § (2) bekezdésb) pontja, valamint a 8. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a résztvevők születési évét is tartalmazó önkéntesen aláírt jelenléti ívet, kivéve az ifjúsági információs pont szolgáltatást, amelynek igénybevételéről az Európai Ifjúsági Információs Charta alapján a HAYICO Szakmai Etikai Kódexe által elfogadott statisztikát kell vezetni;

d) a közösségi programokról a program jellegzetes elemeit bemutató, dátummal ellátott fényképfelvételt készíteni;

e) a foglalkoztatottak aláírásával igazolt tényleges munkavégzési idejét tartalmazó jelenléti ívet naprakészen vezetni.


A hatások mérése, szakmai, közösségi visszacsatolás

A fenti eredményindikátorok mellett a település közössége számára természetesen fontosabbak azok a hatások, melyek e szolgáltatás végzése során jelentkeznek. A folyamatos szolgáltatás következtében nő azok száma, akik hozzáférnek az őket érintő információkhoz, és segítséget kapnak annak használatához, feldolgozásához.

Ötletek, jó gyakorlatok

http://www.telehaz.hu/index.php/ekoenyvtar-infoteka/jo-megoldasok

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/gyik.html


Kapcsolatok

Településen belüli együttműködések.

Az IKSZT/2008/1 pályázathoz kapcsolódva fontos megemlíteni: önkormányzati pályázó esetében kulcskérdéssé válhat, hogy az adott településen a különböző – elsősorban az állami és civil – szektor közötti valódi, partneri együttműködést mennyire sikerül megteremteni. Az együttműködések kialakítása, szorgalmazása érdekében képezi az IKSZT/2008/1 jelű felhívásra benyújtandó pályázatok kötelező mellékletét az adott településen pl. teleházat, eMagyarország Pontot működtető szervezetekkel kötendő megállapodás, amelyben rögzíteni kell, hogy a teleház, illetve eMagyarország pont szolgáltatásai miképpen fognak szerepet kapni a létrehozni kívánt IKSZT-ben. (Megjegyezzük: önkormányzati pályázó esetén ezen együttműködések minden, jelenleg civil szervezet által működtetett és az IKSZT keretei közé integrálandó szolgáltatás kapcsán lényegesek.)

Településen kívüli együttműködések az adott szolgáltatás kapcsán:

Teleházak: http://www.telehaz.hu/

E-magyarország pontok: http://www.emagyarorszag.hu/